Fundacja im. Iwana Huka została założona 10 grudnia 2010 roku.

Celem Fundacji jest:

1. Prowadzenie działalności wspierającej i popularyzującej kulturę ludności ukraińskiej, zachowanie, pielęgnowanie oraz propagowanie jej dziedzictwa narodowego w Polsce i na świecie, a także ochrona dóbr kultury i tradycji.
2. Wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i społecznej oraz badań naukowych w zakresie problematyki narodowości ukraińskiej, jak również działalność na rzecz Ukraińców w Polsce i na świecie.
3. Rozwijanie kontaktów naukowych, politycznych i społecznych między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwojowi demokracji, kultury, sztuki, oświaty.
4. Prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działalności na rzecz potrzebujących.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Działania na rzecz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

Prezes Fundacji: Halina Huk-Kolega


Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 16 stycznia 2011 roku.

nr rachunku w PLN
16109026200000000115465291
Bank Zachodni WBK S.A.
_______________________________________

rachunek walutowy w euro:
PL51 1090 2620 0000 0001 1546 5340
swif banku : WBK PP LPP
_______________________________________

email: found@iwanhuk.com

fundacja.im.iwanahuka@wp.pl
telefon: +48 604 757 720